innovationsoft

Privacyverklaring

1. Voor zover Afnemer en/of medewerkers van Afnemer met gebruikmaking van de website, applicatie dan wel gegevens van Innovationsoft persoonsgegevens verwerken, is Afnemer verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG´). Afnemer staat er jegens Innovationsoft en haar toeleveranciers voor in dat de bij de gegevensverwerking betrokkenen in de zin van de AVG toestemming hebben gegeven voor de beoogde verwerking van persoonsgegevens, dan wel dat deze anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt als bepaald in art. 6 en/of 9 AVG. Door het sluiten van de overeenkomst wordt Innovationsoft geacht te zijn geïnstrueerd om die gegevensverwerkingen uit te voeren die voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs vereist zijn. Voor het overige zal Innovationsoft de persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de instructies van Afnemer.

2. Door het sluiten van de overeenkomst worden de medewerkers van Innovationsoft alsmede aan Innovationsoft gelieerde derden welke bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken gemachtigd de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst namens Innovationsoft te verwerken. Innovationsoft zal in dat kader zorgdragen voor passende geheimhoudingsovereenkomsten met deze medewerkers en gelieerde derden.

3. In navolging van artikel 23 lid 1 zal Innovationsoft in haar hoedanigheid van verwerker zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer in het bijzonder zal zij zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Innovationsoft zal Afnemer dan wel eventuele betrokkenen die zich tot haar wenden op eerste verzoek met betrekking tot deze maatregelen van een toelichting voorzien. Ook zal Innovationsoft alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen teneinde Afnemer in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG jegens betrokkenen te voldoen.

4. Indien zich onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens (´datalek´) in de zin van de AVG voordoet, zal Innovationsoft alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om Afnemer in staat te stellen aan haar meldplicht te voldoen. Afnemer zal op haar beurt Innovationsoft alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om de gevolgen van een datalek te beperken of herstellen en om een toekomstig datalek te voorkomen. In dat kader kan Innovationsoft in ieder geval van Afnemer verlangen dat zij haar medewerking verleent aan een onmiddellijke reset van wachtwoorden, de aanscherping van bestaande beveiligingsmaatregelen en de introductie van nieuwe beveiligingsmaatregelen.

5. Afnemer vrijwaart Innovationsoft voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen Innovationsoft en Afnemer en/of de door Afnemer in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Innovationsoft mochten worden ingesteld wegens een niet aan Innovationsoft toe te rekenen schending van de AVG en/of andere relevante wet- en regelgeving betreffende de gegevensbescherming.

Scroll naar boven